อีเมล์: jowin.co.ltd@gmail.com
โทรศัพมือถือ: 081-918-8424  ออฟฟิศ & แฟกซ์: 02-328-1454

เงื่อนไขการใช้งาน

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Jowin (“เว็บไซต์”). โดย Jowin เป็นผู้ให้ข้อมูลและบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้แก่ทุกท่าน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขและนโยบายอื่นๆ ซึ่งท่านจะได้พบเห็นทั่วไปในเว็บไซต์ของเรา โดยทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ใต้เงื่อนไขเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า “เงื่อนไขการใช้งาน”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านยอมรับว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยินยอม โดยไม่มีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติ ที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 1. ความเป็นส่วนตัว
  กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อจะได้เข้าใจความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ต่างๆที่ท่านจะได้รับบนเว็บไซต์ของเรา
 2. สินค้าและการบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล
  สินค้า และการบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และตัวอย่างสินค้าและการบริการใดๆที่ถูกจัดขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านจะนำสินค้าและการบริการหรือตัวอย่างสินค้าและการบริการที่ท่านรับ จากทางเว็บไซต์ไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือขายต่อไม่ได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดปริมาณสินค้าและการบริการที่จะจัดหา ให้แก่ท่านโดยจะมีคำบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ทางเว็บไซต์เห็นเชื่อด้วยดุลพินิจของขางเว็บไซต์เองว่าอาจจะมีการละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของทางเว็บไซต์
 3. ความถูกต้องของข้อมูล
  เมื่อมีการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบนเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์ได้พยายามให้ข้อมูลอย่างชัดเจนถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ไม่รับประกันว่ารายละเอียด สี ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์แบบ 100% หรือไม่มีข้อผิดพลาด เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้งดเว้นความรับผิดได้
 4. ทรัพย์สินทางปัญญา
  ข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ และ “หน้าตาและความรู้สึก” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปภาพและเสียง การรวบรวมข้อมูล ซอฟท์แวร์ และการรวบรวมหรือการจัดการเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมา (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นสมบัติของ Jowin รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในการให้สิทธิ์ที่จำกัดใน ข้อ 5 หรือตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ห้ามการนำเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ไปใช้ ทำขึ้นใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้า แก้ไข หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากทางเว็บไซต์ก่อน
 5. การให้สิทธิ์อย่างจำกัด
  ทางเว็บไซต์ให้สิทธิ์แก่ท่าน โดยเป็นสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ และมิใช่สิทธิ์ขาด เพื่อให้เข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว สิทธิ์ที่จำกัดนี้ไม่รวมสิทธิ์ (ก) ในการทำกรอบ หรือใช้เทคนิคการทำกรอบในหน้าเว็บหรือส่วนใดๆของเว็บ (ข) ลงซ้ำ แจกจ่าย ขาย ให้สิทธิ์ หรือดาวโหลดเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด (เว้นแต่เป็นการสร้างหน่วยความจำ หรือที่จำเป็นเพื่อดูเว็บไซต์) (ค) ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมดนอกเหนือจากการใช้ส่วน บุคคล (ง) เปลี่ยนแปลง ทำวิศวกรรมย้อมกลับ (การถอดรหัสโปรแกรม) หรือสร้างงานอนุพันธ์ใดๆที่อาศัยเว็บไซต์หรือเนื้อหาบางส่วน และ/หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ (จ) เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น (ฉ) ใช้เมต้าแท็กใดๆ หรือ “ข้อความที่ซ่อน” อื่นใดเพื่อใช้ประโยชน์เนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด หรือ (ช) ใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ซอฟท์แวร์ สไปเดอร์ ครอลเลอร์ (โปรแกรมค้นหาในเว็บ) หรือเครื่องมือในการเก็บและค้นหาข้อมูลที่คล้ายกัน หรือกระทำการใดๆที่อาจเป็นการสร้างภาระที่ไม่สมควรหรือเพิ่มภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องคงข้อความแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ หรือที่ขึ้นไว้หรือมีอยู่ในเว็บไซต์เอาไว้ โดยไม่เปลี่ยนแปลง

  ทางเว็บไซต์ยังให้สิทธิ์อย่างจำกัด เพิกถอนได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่ท่าน เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น ที่มิใช่เพื่อการค้า เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ (i) อาจจะเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของทางเว็บไซต์ได้ แต่ต้องไม่ดึงข้อความออกไป (ii) อาจจะไม่บ่งบอกว่าทางเว็บไซต์รับรองเว็บไซต์หรือบริการหรือสินค้าของเว็บไซต์ ดังกล่าว (iii) อาจจะไม่แสดงข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ของท่าน กับทางเว็บไซต์ (iv) ต้องไม่มีเนื้อหาที่ตีความได้ว่าน่ารังเกียจ ลามก หยาบ อื้อฉาว หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย (v) ต้องไม่ก่อให้เกิดภาพเกี่ยวกับทางเว็บไซต์หรือสินค้าหรือบริการของทางเว็บไซต์ใน ลักษณะเป็นเท็จ ทำให้เกิดความสับสน เป็นการดูถูก หรือในลักษณะที่หยาบคายหรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น หรือนำพาทางเว็บไซต์ไปเกี่ยวข้องกับ สินค้า หรือบริการ หรือความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ และ (vi) ต้องไม่เชื่อมต่อไปยังหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นอกจากหน้าแรก ทางเว็บไซต์อาจร้องขอด้วยดุลพินิจของทางเว็บไซต์ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ และเมื่อได้รับการร้องขอแล้ว ให้ท่านลบการเชื่อมต่อดังกล่าวออกทันที และให้หยุดการเชื่อมต่อใดๆ เว้นแต่ทางเว็บไซต์จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่างหากและอย่างชัดแจ้งให้ ท่านกลับมาเชื่อมต่อลิงค์ได้อีก

  การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะเป็นการยกเลิกการให้สิทธิ์อย่างจำกัดที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 นี้ ไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ทำให้การเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดไว้เสื่อมเสียไป
 6. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
  ในการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งคำเตือนและคำแนะนำพิเศษสำหรับการเข้าหรือใช้ที่ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประเพณีและหลักสุจริตอยู่เสมอ ท่านจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือการบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ ได้ หรือจะทำให้ความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของเว็บไซต์เสียหายในทางใดทางหนึ่งก็ ไม่ได้ หากท่านผิดต่อภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยประมาทเลินเล่อหรือโดยจงใจ ท่านจะต้องรับผิดต่อความเสียหายและค่าเสียหายทั้งหมดที่อาจจะเกิดกับ Jowin ทางเว็บไซต์ในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิ์ของทางเว็บไซต์ โดยไม่จำกัดข้อความอื่นใดโดยทั่วไปของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 7. การเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ภายนอก
  ทางเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมออกไปจากเว็บไซต์ ตัวลิงค์ต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการรับรองเนื้อหา สินค้า การบริการ หรือผู้จัดหาที่อ้างถึงโดยทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ในเครือ หรือหุ้นส่วนของทางเว็บไซต์ การที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป หรือเชื่อมต่อออกไปจากหน้าของเว็บไซต์ที่มิใช่ของทางเว็บไซต์ หรือของเว็บไซต์อื่นๆเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และจะไม่รับประกันการเสนอเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมต่อออกไปจากเว็บไซต์ ทั้งจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับการกระทำ เนื้อหา สินค้า หรือการบริการเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ เว็บไซต์เหล่านั้น ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บเพจที่ อยู่นอกเว็บไซต์ทั้งหมดและเว็บไซต์อื่นที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม โดยละเอียดก่อน
 8. ลักษณะ ฟังก์ชั่นและการจัดการพิเศษ
  เว็บไซต์ นี้อาจนำเสนอลักษณะ ฟังก์ชั่นหรืองานพิเศษใดๆ (เช่น การจัดงานประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) ซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้อง (ก) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายที่นอกจากหรือแทนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ (ข) ทางเว็บไซต์หรือบุคคลที่สามเป็นผู้เสนอ ในกรณีเหล่านี้ ทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะรับประโยชน์จากการนำเสนอสิ่งเหล่านี้หรือ ไม่ หากท่านสมัครใจเข้าร่วมรายการ ท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายเพิ่มเติมต่างหาก ในการใช้ข้อเสนอเหล่านี้
 9. คำเสนอแนะ
  ทางเว็บไซต์ มีนโยบายไม่รับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ คำถาม ข้อมูลย้อนกลับ ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “คำเสนอแนะ”) จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นข้อมูลลับ ภายใต้บังคับข้อกำหนดของไฮเปอร์ลิงค์ นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงนโยบายของทางเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไม่ได้ ร้องขอนั้น โดยการส่งหรือการขึ้น (โพสต์) คำเสนอแนะนั้นๆ ท่านอนุญาตให้ทางเว็บไซต์ใช้สิทธิ์ในการคัดลอก ลอกแบบ ดัดแปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ ให้สิทธิ์ แจกจ่าย ขาย หรือมอบคำเสนอแนะในทางใดๆที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วน การสร้างสรรค์ งานที่สร้างเสริมจากงานอื่น การแจกจ่ายและการแสดงคำเสนอแนะในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆที่มีในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นมาในอนาคต เป็นงานชิ้นเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่น หรือใช้คำเสนอแนะภายในหรือในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของทางเว็บไซต์ ท่านยอมรับอีกว่าคำเสนอแนะของท่านจะไม่มีการส่งคืน และทางเว็บไซต์อาจใช้คำเสนอแนะของท่าน และความคิดเห็น แนวความคิดหรือวิธีการใดๆที่มีอยู่ในคำเสนอแนะนั้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือ ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต การจำหน่ายและการทำตลาดสินค้า

  หากท่านเป็นผู้ให้คำเสนอแนะ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ควบคุมคำเสนอแนะนั้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และยังต้องรับรองและรับประกันว่าคำเสนอแนะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด หรือมีไวรัสซอฟท์แวร์ คำชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ เมล์หว่าน หรือ “สแปม” ในรูปแบบใดๆ ท่านจะใช้ที่อยู่อีเมล์ปลอม ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือทำให้ทางเว็บไซต์เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของคำเสนอแนะใดๆ ไม่ได้ ท่านตกลงยินยอมที่จะชดใช้ให้ทางเว็บไซต์ซึ่งค่าชดเชยทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยว กับการเรียกร้องใดๆ ในสิทธิในคำเสนอแนะหรือค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากคำแนะนำดังกล่าว
 10. เนื้อหาของผู้ใช้
  เมื่อ ท่านส่ง อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือให้โดยประการอื่นซึ่งข้อมูล ข้อความ ซอฟท์แวร์ ดนตรี เสียง รูปภาพ กราฟฟิค ภาพ วีดิโอ ข้อความส่ง หรือสิ่งอื่น (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ในเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวโดยสิ้นเชิง เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวคือคำเสนอแนะ ตามบุคคลดังกล่าว ข้อ 9 นี้หมายความว่าบุคคลภายนอก มิใช่ทางเว็บไซต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่บุคคลดังกล่าวนำเสนอที่ไซต์ ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ทำ หรือช่วย หรือส่งเสริมคนอื่นให้ทำการส่ง อัพโหลด ทำประกาศ ส่งอีเมล์หรือเอาลงในเว็บไซต์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นการกระทำ ที่ (ก) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ หยาบคาย รบกวน ก่อความผิดทางแพ่ง ดูหมิ่น หยาบโลน เป็นภาพลามก ทำให้เกิดการฟ้องร้อง ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น น่าเกลียด หรือเป็นการเหยียดทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ (ข) ท่านไม่มีสิทธิ์ให้ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือความไว้วางใจต่อกัน หรือ (ค) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆของผู้ฝ่ายใดๆ นอกจากนั้น ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ส่ง อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือให้โดยประการอื่นซึ่งไวรัสซอฟท์แวร์ การโฆษณาที่ไม่ได้เชิญชวนหรือไม่ได้อนุญาต เนื้อหาที่เป็นการชักชวนหรือส่งเสริม รวมทั้งจดหมายลูกโซ่ เมล์หว่าน หรือ “สแปม” รูปแบบใดๆ ท่านตกลงยินยอมต่อไปที่จะไม่ (i) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือทางเว็บไซต์ใดๆ หรือแจ้งเท็จหรือนำหลอกลวงโดยประการอื่นว่าได้ร่วมกับบุคคลหรือทางเว็บไซต์ใดๆ (ii) “ติดตาม” หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวน หรือสนับสนุนการรบกวนคนอื่น ล่อลวงหรือทำอันตรายต่อบุคคลอื่นรวมทั้งกระทำการที่เป็นอันตรายต่อเด็กในทาง ใดๆ (iii) ปลอมข้อความจั่วหัว หรือสร้างตัวบ่งชี้เพื่อปลอมต้นตอของเนื้อหาของผู้ใช้ (iv) ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่ หรือ (v) รวบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ระบุไว้เป็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ

  ทางเว็บไซต์ไม่รับรองหรือมีอำนาจควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งผ่านหรือที่โพสต์ ขึ้นที่เว็บไซต์ จึงไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพเนื้อหาของผู้ใช้ ขอให้ท่านเข้าใจว่า โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านอาจพบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายหรือที่น่ารังเกียจก็ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความผิดพลาดหรือการงดเว้นไม่ใส่ข้อมูลเนื้อหาของผู้ ใช้ใดๆ หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดๆ ที่ท่านได้รับอันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ได้ส่ง อัพโหลด โพสต์ อีเมล์หรือให้โดยประการอื่นผ่านเว็บไซต์

  ท่านยอมรับว่าทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ (แต่มิใช่ข้อผูกพัน) ที่จะไม่ไพสต์หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ออกด้วยดุลพินิจของทางเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำกัดที่ได้กล่าวมาแล้วหรือข้อความอื่นใดๆโดยทั่วไปของข้อกำหนดและ เงื่อนไขนี้ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์เอาเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่น่ารังเกียจโดยประการอื่นออกจากเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้คนใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. คำรับรองและการรับประกัน จำกัดความรับผิด
  ทางเว็บไซต์ นำเสนอเว็บไซต์ “ตามที่เป็น” ทางเว็บไซต์ไม่ทำการรับรองหรือการรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิด หรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นแต่เฉพาะกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ยกเว้นความรับผิดในการรับรองหรือการ รับประกันดังกล่าว

  ท่านตกลงยินยอมว่า ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) หรือโดยประการอื่น) ภายใต้เหตุการณ์ใดๆ สำหรับเรื่องใดๆ (ต่อไปนี้): (ก) การหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ (ข) การเข้าเว็บไซต์ได้ช้า หรือหยุดชะงัก (ค) ไม่ส่งข้อมูล ส่งข้อมูลผิด ความเสียหาย การทำลายหรือการดัดแปลงแก้ไข (ง) ความสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดๆจากการเกี่ยวข้องกับหรือการใช้เว็บไซต์ลิงค์ ไปยังเว็บไซต์อื่น (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวหรือทำงานผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ รวมทั้งในช่วงระหว่างที่ท่านใช้ไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ของบุคคล ที่สาม (ฉ) ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆในเนื้อหา หรือ (ช) เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของทางเว็บไซต์

  ท่านตกลงว่า จะไม่มีการกล่าวอ้างสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากการใช้ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากเหตุแห่งข้อกล่าวอ้างนั้นได้เกิดขึ้น
 12. การชดใช้
  ท่าน ตกลงยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้และป้องกันทางเว็บไซต์จากความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสมอันเป็นผลจากการฟ้องร้อง การฟ้อง การเรียกร้องอันเป็นผลจากการที่ท่านใช้เว็บหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ ท่านยังตกลงยินยอมที่จะชดใช้ทางเว็บไซต์ซึ่งความสูญเสียหรือค่าเสียหายหรือค่าใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสมจากการใช้หุ่นยนต์ซอฟท์แวร์ สไปเดอร์ คลอเลอร์ หรืออุปกรณ์เก็บหรือค้นหาข้อมูลที่คล้ายกัน หรือสำหรับการที่ท่านได้ดำเนินการใดๆที่สร้างภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของ ทางเว็บไซต์โดยไม่เหมาะสม
 13. ข้อพิพาท
  ใน ส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ สิทธิและภาระหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งการกระทำทั้งหมดที่ประสงค์โดยข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านให้ยื่นเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเป็นการลับที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่านเป็นผู้ยื่นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจและกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้น เว้นแต่เท่าที่ท่านได้ละเมิด หรือกำลังจะละเมิดในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์หรือทางเว็บไซต์ในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิ์ของทางเว็บไซต์ หรือมีมูลฟ้องโดยหลักแห่งความยุติธรรมโดยประการอื่น ทางเว็บไซต์จะเป็นผู้ขอบรรเทาทุกข์ทางคำสั่งศาลหรือการบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสม อื่นๆ กับศาลที่มีอำนาจ และท่านยอมรับเขตอำนาจและสถานที่พิจารณาคดีของศาลดังกล่าว เพื่อการนี้ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบสถาบันอนุญาโต ตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้มีผลผูกพัน และจะนำไปฟ้องศาลให้เป็นคำพิพากษาของศาลในศาลที่มีอำนาจใดๆ ก็ได้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เต็มที่ มิให้นำกระบวนการพิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนนี้ไปรวมกับกระบวนการพิจารณา ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางอนุญาตตุลาการ หรือหรือโดยวิธีการอื่น
 14. การยินยอมรับแจ้งทางอีเล็คทรอนิคโดยโพสต์ขึ้นที่เว็บไซต์และผ่านอีเมล์
  ท่าน ตกลงยินยอมที่จะรับข้อสัญญา หนังสือบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูลใดๆ และการสื่อสารอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “การแจ้ง”) ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อ้างถึง จากทางเว็บไซต์โดยทางอีเล็คทรอนิค รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดยอีเมล์ หรือโดยการโพสต์การแจ้งขึ้นที่เว็บไซต์ ท่านตกลงยินยอมว่าข้อมูลทั้งหมดที่ทางเว็บไซต์แจ้งให้ท่านทราบทางอีเล็คทรอนิ คนั้น เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดที่ว่าการสื่อสารที่กำหนดให้ต้องทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร การเพิกถอนคำยินยอมรับการแจ้งทางอีเล็คทรอนิคนั้น หากท่านต้องการยกเลิกการรับคำบอกกล่าวทางอิเลคโทรนิค ท่านจะต้องแจ้งเราถึงการขอยกเลิกดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปที่ jowin.co.ltd@gmail.com แล้วยกเลิกการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว สิทธิทั้งหลายที่ท่านเคยได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้สิทธิ์อย่างจำกัดที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ของเอกสารนี้ จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเป็นที่น่าเสียดายที่ทางทางเว็บไซต์จะไม่สามารถเสนอผล ประโยชน์ใดๆ ของเว็บไซต์นี้แก่ผู้ใช้ที่แจ้งไม่รับการติดต่อทางอีเล็คทรอนิค

  โปรดสังเกตด้วยว่าคำยินยอมที่จะรับการแจ้งตามข้อนี้ แยกต่างหากจากการเลือกรับการสื่อสารทางการตลาดโดยสิ้นเชิง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาดที่ท่านได้เลือกไว้ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 15. เนื้อหาทั่วไป
  ท่าน ยอมรับและตกลงยินยอมว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างท่านกับทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โดย ท่าน และใช้แทนและใช้บังคับข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

  ทางเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ด้วยดุลพินิจของทางเว็บไซต์แต่เพียงฝ่ายเดี่ยวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดก็ได้โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลง แก้ไขดังกล่าวขึ้นที่เว็บไซต์ พร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ขึ้นที่เว็บไซต์และเมื่อออกหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว การใช้เว็บไซต์ต่อหลังจากนั้น ถือเป็นการตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขแล้วนั้น ทางเว็บไซต์อาจยกเลิกสิทธิต่างๆ ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ไว้ก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหรือไม่ก็ได้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามการยกเลิก หรือการแจ้งให้ทราบอื่นๆ โดยทันที รวมทั้งหยุดใช้เว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้

  มิให้มีการถือว่า ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง ของข้อกำหนดและเงื่อนนี้จะตีความได้ว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทน ความเป็นหุ้นส่วน หรือการร่วมทำธุรกิจระหว่างท่านกับทางเว็บไซต์ การที่ทางเว็บไซต์ไม่ได้ขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนนี้ จะไม่กระทบสิทธิ์ที่มีอย่างเต็มที่ของทางเว็บไซต์ที่จะขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อ กำหนดและเงื่อนไขนี้ในภายภาคหน้า การที่ทางเว็บไซต์ไม่ติดใจเอาความกับการละเมิดข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ตามเนื้อหาดัง กล่าว ในกรณีที่ข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือที่จะถือตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาลใดๆ การใช้บังคับไม่ได้หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและ เงื่อนไขนี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ไปเสียทั้งหมด แต่ให้ดัดแปลงปรับใช้เท่าที่จะเป็นไปได้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อที่จะ สะท้อนเจตนาเดิมของคู่สัญญาตามที่แสดงไว้ในข้อความเบื้องต้นได้

  หากท่านมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนนี้กรุณาส่งข้อความปัญหาของท่านผ่านหน้าติดต่อเรา หรือ jowin.co.ltd@gmail.com
 16. นโยบายเกี่ยวกับการกล่าวอ้างลิขสิทธิ์
  หาก ท่านเชื่อว่ามีการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ในแบบที่ถือว่าเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ กรุณาส่งอีเมล หรือหนังสือแจ้งมายัง jowin.co.ltd@gmail.com พร้อมทั้งให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  - ลายมือชื่อแบบลงนาม หรือลายมือชื่ออิเลคโทรนิคส์ ของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานซึ่งท่านเชื่อว่าได้ถูกละเมิด

  - ชื่อของงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งท่านกล่าวอ้างว่าได้มีการละเมิด

  - รายละเอียดของเนื้องานที่ท่านกล่าวอ้างว่าได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ และตำแหน่งที่งานดังกล่าวปรากฏบนเว็บไซต์

  - ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล แอดเดรสของท่าน

  - คำแถลงจากท่านที่มีเนื้อหาแสดงว่าท่านเชื่อโดยสุจริตใจว่า การใช้งานดังกล่าวในรูปแบบที่ท่านได้ร้องมาเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับมอบ อำนาจโดยชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือโดยกฎหมาย และคำแถลงของท่าน ซึ่งกระทำภายใต้ความรับผิดชอบหากคำแถลงนั้นเป็นเท็จ ว่าข้อความในคำบอกกล่าวของท่านนั้นถูกต้อง และท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์